BOE-THERM A/S Salgs- og leveringsbetingelser

1 ANVENDELSE

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2 RÅDGIVNING OG TILBUD

2.1 BOE-THERM rådgiver kun køber inden for eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.

2.2 Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt os.
2.3 Tilbud er gældende i 90 dage fra tilbudsdato med forbehold for mellemsalg.
2.4 Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder BOE-THERM sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.
2.5 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i BOE-THERM’ tilbud. BOE-THERM påtager sig intet ansvar for sådanne.

3 BESTILLING

3.1 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før BOE-THERM har givet accept i form af ordrebekræftelse.
3.2 Stemmer BOE-THERM’ ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.
3.3 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i BOE-THERM’ ordrebekræftelse. BOE-THERMpåtager sig intet ansvar for sådanne.

4 PRISER

4.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms, afgifter og forsendelse. BOE-THERM forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 11.

5 LEVERINGSTID

5.1 Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden.
5.2 Såfremt levering ikke har fundet sted 90 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til BOE-THERM at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke, som forudsat i aftalen, har kunnet tages i brug.
5.3 Undlader køber at modtage leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan BOE-THERM hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er påført BOE-THERM.
5.4 Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 11 nævnt begivenhed eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.

6 LEVERINGSBETINGELSER

6.1 BOE-THERM leverer ab fabrik i Danmark. Jævnfør i øvrigt Incoterms 2010 EXW.

7 BETALINGSBETINGELSER

7.1 Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelser. Standard betalingstermin er 30 dage fra fakturadatoen.
7.2 Ved ordre under DKK 500,- netto vil der blive beregnet et ekspeditionsgebyr på DKK 150,-.
7.3 BOE-THERM forbeholder sig ret til før levering at afkræve garanti for betaling.
7.4 BOE-THERM forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har BOE-THERM ret til at tage varen tilbage.
7.5 Det følger af pkt. 6, at alle omkostninger i forbindelse med transport af produkter, serviceydelser, såsom fragt, forsikring etc., skalbetales af køber. Foretager BOE-THERM udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen.
7.6 Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er BOE-THERM berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente på 2 % pr. påbegyndt måned.
7.7 Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er BOE-THERM berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. BOE-THERM er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.

8 GARANTI OG MANGLER

8.1 For alle produkter fremstillet af BOE-THERM garanterer BOE-THERM for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 12 måneder regnet fra modtagelsesdato. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret i overensstemmelse med BOE-THERM’ monteringsvejledning og almindelig anerkendt praksis.
8.2 For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance og BOE-THERM’ produkter, f.eks. pumper og varmeelementer, ydes samme garanti, som BOE-THERM får fra underleverandør.
8.3 Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vort produkt, foretager BOE-THERM gratis og hurtigst muligt på eget værksted og inden for normal arbejdstid, reparationer og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra BOE-THERM er ikke inkluderet.
8.5 Køber må uden ophold ved modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.
8.6 Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold ved varens modtagelse.
8.7 BOE-THERM er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

9 RETURNERING AF NYE OG UBRUGTE VARER

9.1 Returnering af varer kan kun ske efter forudgående accept fra BOE-THERM. Varen returneres i ubeskadiget originalemballage. Returnering sker for købers regning og risiko.
Ved standardprodukter påregnes et returfradrag på minimum 25 % af nettokøbsprisen. Specialprodukter og varer med en værdi på under 1000 DKK netto pr. styk tages ikke retur. Tre måneder efter det oprindelige leveringstidspunkt kan varen ikke returneres.
9.2 Såfremt en vare ønskes returneret som ufranko-forsendelse (BOE-THERM betaler), kan dette kun ske efter forudgående aftale med BOE-THERM.

10 PRODUKTANSVAR

10.1 BOE-THERM skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som BOE-THERM efter punkt 10.2. og 10.3 ikke er ansvarlig for over for køber.
10.2 BOE-THERM er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i købers besiddelse. BOE-THERM er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
10.3 BOE-THERM er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

11 ANSVARSFRIHED

11.1 BOE-THERM er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig for BOE-THERM på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som BOE-THERM ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. BOE-THERM påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar over for køber.

12 TEGNINGER OG BESKRIVELSER

12.1 Alle oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem.
12.2 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver BOE-THERM’ ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. Ejendomsretten vedrørende tegninger og beskrivelser, der er nødvendige for at sætte køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen, overgår til køber. Dog kan BOE- THERM forlange, at de forbliver fortrolige.

13 AFPRØVNING

13.1 Alle BOE-THERM produkter bliver inspiceret og standardafprøvet på fabrikken før afsendelse. Et afprøvningscertifikat medleveres på forlangende, og dette certifikat skal anses som bevis på, at produkterne er fabrikeret i overensstemmelse med BOE-THERM specifikationer.

14 AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER – VOLDGIFT

14.1 Uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder sædvane og handelskutymer.

Download vores salgs- og leveringsbetingelser